Giới thiệu sách tham khảo "Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển"

Công cuộc đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã diễn ra gần 30 năm, với những thành tựu và thách thức lớn. Tổng kết, đánh giá công cuộc đổi mới là một nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng và Nhà nước đang thực hiện, nhằm đúc kết những vấn đề lý luận và thực tiễn sinh động của con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tạo bước phát triển mới của đất nước.

Trong thời gian qua, Khoa Kinh tế Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tham gia tích cực nghiên cứu về công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước, có nhiều nghiên cứu được công bố dưới dạng đề tài, bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành và hội thảo.

Tháng 5 vừa qua, Khoa Kinh tế tập hợp một số công trình nghiên cứu của giảng viên để xuất bản thành sách tham khảo "Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển". Cuốn sách gồm 2 nội dung:

Phần 1: Đổi mới và phát triển một số quan hệ chủ yếu. Phần này tập trung vào phân tích 4 mối quan hệ trong quá trình đổi mới và phát triển ở Việt Nam.

Phần 2: Cải cách thể chế và các nguồn lực tăng trưởng tại Việt Nam. Phần này tập trung vào quá trình cải cách thể chế kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển thị trường và các nguồn lực phục vụ tăng trưởng.

Khoa Kinh tế trân trọng giới thiệu cuốn sách.