Tầm nhìn, sứ mạng, triết lý giáo dục

- Tầm nhìn: Đến năm 2025, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách có uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực ASEAN trong lĩnh vực Kinh tế học, Kinh tế & Quản lý công; Người học đủ điều kiện và năng lực làm việc trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

 

- Sứ mạng: Khoa Kinh tế cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực Kinh tế học và Kinh tế & Quản lý công, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 

- Triết lý giáo dục : Lấy người học làm trung tâm, dạy tích cực, học chủ động.