Nhân sự

BAN CHỦ NHIỆM KHOA KINH TẾ

PGS.TS. Nguyễn Chí Hải

Trưởng Khoa

ThS Phạm Mỹ Duyên

Phó Trưởng KhoaTHƯ KÝ KHOA KINH TẾ

ThS. Mai Thị Huyền Trang

trangmth@uel.edu.vn
BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Hồng Nga

STT

Họ tên

Email

1

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng

ntdung@uel.edu.vn

2

GV. ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

huongntt@uel.edu.vn

3

PGS. TS. Nguyễn Văn Luân

luannv@uel.edu.vn

4

GVC. ThS. Hà Thanh Minh

minhht@uel.edu.vn

5

GV. ThS. Lê Nhân Mỹ

myln@uel.edu.vn

6

GV. ThS. Huỳnh Thị Ly Na

nahtl@uel.edu.vn

7

PGS. TS. Nguyễn Hồng Nga

nganh@uel.edu.vn

8

GV. TS. Trần Thị Minh Ngọc

ngocttm@uel.edu.vn

   9 ThS. Bùi Hồng Ngọc ngocbh@uel.edu.vn

10

PGS. TS. Đỗ Phú Trần Tình

tinhdpt@uel.edu.vn

11

GVC. TS. Phùng Thế Tám

tampt@uel.edu.vn

12

GV. ThS. Nguyễn Anh Tuấn

tuanna@uel.edu.vn

13

GV. ThS. Trần Lục Thanh Tuyền

tuyentlt@uel.edu.vn

14

GV. TS. Nguyễn Thanh Trọng

trongnt@uel.edu.vn

15

GV. TS. Trần Quang Văn

vantq@uel.edu.vn

16

GV. ThS. Mai Lê Thúy Vân

vanmlt@uel.edu.vnBỘ MÔN KINH TẾ & QUẢN LÝ CÔNG

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Chí Hải

STT

Họ tên

Email

1

GV. ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

anhntv@uel.edu.vn

   2 GV.ThS. Huỳnh Ngọc Chương  chuonghn@uel.edu.vn 

3

GV. ThS. Phạm Mỹ Duyên

duyenpm@uel.edu.vn

4

PGS.TS. Nguyễn Chí Hải

hainc@uel.edu.vn

5

GV.ThS. Huỳnh Hồng Hiếu

hieuhh@uel.edu.vn

6

GV.ThS. Nguyễn Thanh Huyền

huyennt@uel.edu.vn

   7 GV.TS. Trịnh Hoàng Hồng Huệ huethh@uel.edu.vn

8

GV.ThS. Trần Thị Lộc

loctt@uel.edu.vn

9

GV.ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

trangntt@uel.edu.vn

10

GV. ThS. Đinh Hoàng Tường Vi

vidht@uel.edu.vn

                        GIẢNG VIÊN HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN

1

TS. Nguyễn Tiến Dũng
tsdung2101@gmail.com
2

TS. Trần Trọng Khuê
khuett@uel.edu.vn
3

TS. Nguyễn Thị Tuyết Như
haidangnhu@yahoo.com
4   PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát
tanphat@vnuhcm.edu.vn


Tổng truy cập: 321,154

17,928