Nhân sự

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA KINH TẾ

PGS.TS. Nguyễn Chí Hải

Trưởng Khoa

TS. Phạm Mỹ Duyên

Phó Trưởng KhoaTHƯ KÝ KHOA KINH TẾ

ThS. Mai Thị Huyền Trang

trangmth@uel.edu.vn
BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Hồng Nga

STT

Họ tên

Email

1

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng

ntdung@uel.edu.vn

 2  TS. Lê Huy Đoàn  doanlh@uel.edu.vn 
TS. Nguyễn Thị Đông  dongnt@uel.edu.vn 

4

GV. ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

huongntt@uel.edu.vn

5

GVC. ThS. Hà Thanh Minh

minhht@uel.edu.vn

6

GV. ThS. Lê Nhân Mỹ

myln@uel.edu.vn

7

GV. ThS. Huỳnh Thị Ly Na

nahtl@uel.edu.vn

8

PGS. TS. Nguyễn Hồng Nga

nganh@uel.edu.vn

9

GV. TS. Trần Thị Minh Ngọc

ngocttm@uel.edu.vn

10 ThS. Bùi Hồng Ngọc ngocbh@uel.edu.vn

11

PGS. TS. Đỗ Phú Trần Tình

tinhdpt@uel.edu.vn

12

GVC. TS. Phùng Thế Tám

tampt@uel.edu.vn

13

GV. ThS. Nguyễn Anh Tuấn

tuanna@uel.edu.vn

14

GV. ThS. Trần Lục Thanh Tuyền

tuyentlt@uel.edu.vn

15

GV. TS. Nguyễn Thanh Trọng

trongnt@uel.edu.vn

16

GV. TS. Trần Quang Văn

vantq@uel.edu.vn

17

GV. ThS. Mai Lê Thúy Vân

vanmlt@uel.edu.vn

 

 
 
 

 


Tổng truy cập: 457,862