Nhân sự

BAN CHỦ NHIỆM KHOA KINH TẾ

TS.Trịnh Hoàng Hồng Huệ

Phó Trưởng Khoa phụ trách

TS. Nguyễn Đình Bình

Phó Trưởng Khoa

 

THƯ KÝ KHOA KINH TẾ

ThS. Mai Thị Huyền Trang

trangmth@uel.edu.vnBỘ MÔN KINH TẾ HỌC

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Đỗ Phú Trần Tình

STT

Họ và tên

Email

1

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng

ntdung@uel.edu.vn

2

TS. Lê Huy Đoàn

doanlh@uel.edu.vn

3

TS. Nguyễn Thị Đông

dongnt@uel.edu.vn

4

GV. ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

huongntt@uel.edu.vn

5

GV. ThS. Lê Nhân Mỹ

myln@uel.edu.vn

6

GV. ThS. Huỳnh Thị Ly Na

nahtl@uel.edu.vn

7

PGS. TS. Nguyễn Hồng Nga

nganh@uel.edu.vn

8

ThS. Bùi Hồng Ngọc

ngocbh@uel.edu.vn

9

PGS. TS. Đỗ Phú Trần Tình

tinhdpt@uel.edu.vn

10

GVC. TS. Phùng Thế Tám

tampt@uel.edu.vn

11

GV. ThS. Trần Lục Thanh Tuyền

tuyentlt@uel.edu.vn

12

GV. ThS. Mai Lê Thúy Vân

vanmlt@uel.edu.vn

 

BỘ MÔN KINH TẾ & QUẢN LÝ CÔNG

Trưởng Bộ môn:TS. Phạm Mỹ Duyên

STT

Họ và tên

Email

1

GVC.TS Nguyễn Đình Bình

ndbinh@uel.edu.vn

2

GV.TS. Huỳnh Ngọc Chương

chuonghn@uel.edu.vn

3

GV. TS. Phạm Mỹ Duyên

duyenpm@uel.edu.vn

4

PGS.TS. Nguyễn Chí Hải

hainc@uel.edu.vn

5

GV.ThS. Huỳnh Hồng Hiếu

hieuhh@uel.edu.vn

6

GV.TS. Nguyễn Thanh Huyền

huyennt@uel.edu.vn

7

GV.TS. Trịnh Hoàng Hồng Huệ

huethh@uel.edu.vn

8

GV.ThS. Trần Thị Lộc

loctt@uel.edu.vn

9

GV. ThS Nguyễn Thị Quỳnh Trang

trangntq@uel.edu.vn

10

GV.ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

trangntt@uel.edu.vn

11

GV. ThS. Đinh Hoàng Tường Vi

vidht@uel.edu.vn