Nhân sự

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA KINH TẾ

PGS.TS. Nguyễn Chí Hải

Trưởng Khoa

TS.Trịnh Hoàng Hồng Huệ

Phó Trưởng KhoaTHƯ KÝ KHOA KINH TẾ

ThS. Mai Thị Huyền Trang

trangmth@uel.edu.vn