Tiêu chí 1

HỒ SƠ MINH CHỨNG

 

 

STT

 

Tên minh chứng

 

Mã minh chứng

 

Nơi lưu trữ

 

PHẦN MỞ ĐẦU

 

 

1

Báo cáo tổng hợp của Phòng Tổ chức, Phòng Đào tạo, Phòng Sau Đại học

00.01.01

Hồ sơ minh chứng

2

Sứ mạng, tầm nhìn của Trường

00.01.02

Web Trường

3

Sứ mạng, tầm nhìn Khoa Kinh tế web Khoa

00.02.01

Web Khoa

4

Định hướng và Kế hoạch phát triển của Khoa 2011, 2015

00.02.02

Hồ sơ minh chứng

5

Quyết định về Hội đồng Khoa học Khoa

00.02.03

Hồ sơ minh chứng

6

Bằng cấp của giảng viên trong Khoa

00.02.04

Hồ sơ minh chứng

7

Hợp đồng  giảng viên bán cơ hữu

00.02.05

Hồ sơ minh chứng

8

Daanh sách Nghiên cứu sinh của Khoa

00.02.06

Hồ sơ minh chứng

9

Tổng hợp hoạt động Nghiên cứu khoa học của GV Khoa Kinh tế

00.02.07

Hồ sơ minh chứng

10

Thành tích Khen thưởng của Khoa qua các năm

00.02.08

Hồ sơ minh chứng

11

Công văn của Khoa về tổ kiểm định, biên bản họp về kiểm định của Khoa

00.02.09

Hồ sơ minh chứng

12

Biên bản họp Hội đồng Khoa học, họp Khoa về chương trình đào tạo; chuẩn đầu ra

00.02.10

Hồ sơ minh chứng

13

Công văn của Khoa về việc khảo sát lấy ý kiến cựu sinh viên

00.02.11

Hồ sơ minh chứng

 

TIÊU CHÍ 1

 

 

14

Biên bản lấy ý kiến của giảng viên về chuẩn đầu ra

01.01.01

Hồ sơ minh chứng

15

Mẫu phiếu khảo sát và kết quả khảo sát cựu sinh viên về chuẩn đầu ra

01.01.02

Hồ sơ minh chứng

16

Mẫu phiếu khảo sát và kết quả khảo sát sinh viên về chuẩn đầu ra

01.01.03

Hồ sơ minh chứng

17

Văn bản công bố chuẩn đầu ra của Hiệu trưởng

01.01.04

Hồ sơ minh chứng

18

Công bố chuẩn đầu ra 2010

01.01.05

http://uel.edu.vn/?ArticleId=0abc8a19-43d3-4db5-b5be-d919644edee3

19

Công bố chuẩn đầu ra 2013, 2014

01.01.06

http://uel.edu.vn/?ArticleId=64a289e3-dfb1-426c-ab0f-0d8fe860ad99

20

Phiếu tổng hợp ý kiến giảng viên về sứ mạng tầm nhìn

01.01.07

Hồ sơ minh chứng

21

Số liệu học viên cao học qua các năm 

01.02.01

Hồ sơ minh chứng

22

Thông báo về tuyển sinh SĐH ngành KTH

01.02.02

http://uel.edu.vn/?ArticleId=3527feb0-7c65-460e-93bb-74308fa41a5d

23

Chương trình đào tạo 2013

01.03.01

http://uel.edu.vn/?ArticleId=fe5914a3-6bac-475a-a3ca-d464dad47a2a

24

Chương trình đào tạo các nước tiên tiến

01.04.01

Hồ sơ minh chứng

25

Khung chương trình đào tạo của Bộ

01.04.02

Hồ sơ minh chứng

26

Đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa Kinh tế với Sinh viên

01.04.03

Hồ sơ minh chứng &

http://uel.edu.vn/?ArticleId=b68b73c6-b420-45ba-b14d-0c77ff6ce093

27

Đối thoại giữa lãnh đạo Khoa,  giảng viêntân sinh viên năm 2012,2014

01.04.04

Hồ sơ minh chứng

28

Đối thoại giữa lãnh đạo,GV Khoa  Kinh tế tân sinh viên năm 2013,2014

01.04.05

http://uel.edu.vn/?ArticleId=e61e78a4-0a05-44f2-9ed3-879d49ce84c6

 

TIÊU CHÍ 2

 

 

29

Cấu trúc và khối lượng kiến thức chương trình cử nhân KTH áp dụng năm 2014 (Sổ tay sinh viên 2014)

02.01.01

NEW

30

Bản mô tả chương trình cử nhân KTH

02.02.01

NEW

31

Biên bản họp Hội đồng Khoa học Trường Đại học Kinh tế -Luật

02.01.01

 

Hồ sơ minh chứng +

http://uel.edu.vn/?ArticleId=04e44176-a7eb-4d5a-adaa-4b4ba1372c1a

32

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của ĐHQG TP.HCM

 

02.01.02

 

Hồ sơ minh chứng

33

Quy định về việc xây dựng chương trình giáo dục đại học của Trường Đại học Kinh tế - Luật

02.01.03

Hồ sơ minh chứng

34

Quyết định thành lập hội đồng khoa học Khoa Kinh tế và Biên bản họp Hội đồng khoa học của Khoa về điều chỉnh chương trình đào tạo

02.01.04

Hồ sơ minh chứng

 

35

Quy định về việc rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo của Trường  

02.01.05

Hồ sơ minh chứng

36

Chương trình đào tạo 2007

02.01.06

Sổ tay sinh viên

37

Công văn điều chỉnh chương trình đào tạo năm 2008

02.01.07

Hồ sơ minh chứng

38

Sổ tay sinh viên năm 2009

02.01.08

Hồ sơ minh chứng

39

Công văn thay đổi chương trình đào tạo với việc điều chỉnh một số môn học năm 2010 – Sổ tay Sinh viên  2010

02.01.09

Hồ sơ minh chứng  &  http://uel.edu.vn/?ArticleId=003adde1-2a9c-404b-a505-1bfc875a342a

40

Sổ tay sinh viên 2012

02.01.10

Hồ sơ minh chứng

41

Công văn điều chỉnh chương trình đào tạo năm 2012

Chương trình đào tạo năm 2013

02.01.11

Hồ sơ minh chứng

42

Công bố  về “Mô tả chương trình  đào tạo”

02.01.12

http://uel.edu.vn/?ArticleId=b34ad581-1fe6-4987-a654-20d5b403b7ae

43

Sổ tay sinh viên 2013

02.01.13

Hồ sơ minh chứng

44

Cấu trúc và khối lượng kiến thức chương trình cử nhân KTH áp dụng năm 2014 (Sổ tay sinh viên 2014)

02.01.01

NEW

 

TIÊU CHÍ 3

 

 

42

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ

03.01.01

TC2

43

Đặc thù của ngành KTH, tầm nhìn, sứ mạng của Khoa và Trường; nhu cầu tuyển dụng của xã hội, thông tin phản hồi từ các bên liên quan

03.01.02

Website

44

Quy định thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần chuyên môn

03.01.03

NEW

45

Chuẩn đầu ra 2015

03.01.04

Update

46

Hoạt động ngoại khóa

03.01.05

Update

47

Biên bản hội đồng khoa học khoa Kinh tế

03.03.01

Update

48

Chương trình đào tạo 2013

03.03.02

 

49

Quy định về học hai ngành song song

03.03.03

Hồ sơ minh chứng &  http://www.uel.edu.vn/Default.aspx?ArticleId=0c2cbd88-f7f1-48b8-8e5f-572561bc584e

50

Quy định của P.Đào tạo về việc miễn học ngoại ngữ

03.03.04

Hồ sơ minh chứng &

http://www.uel.edu.vn/?ArticleId=d032e620-d635-439b-9570-ced55cd12bf5

51

Ma trận chuẩn đầu ra giữa chương trình- môn học

03.03.05

Hồ sơ minh chứng

52

Công văn xây dựng đề cương môn học của trường

03.03.06

Hồ sơ minh chứng

53

Đề cương chi tiết môn học

03.03.07

Hồ sơ minh chứng

 

TIÊU CHÍ 4

 

 

54

Văn bản về việc thống nhất quan điểm sư phạm của Khoa Kinh tế

04.01.01

Hồ sơ minh chứng

55

Biên bản trao đổi về đổi mới phương pháp giảng dạy

04.01.02

Hồ sơ minh chứng

56

 Biên bản cuộc họp trao đổi kinh nghiệm giảng dạy của GV trong Khoa

04.01.03

Hồ sơ minh chứng

57

Công nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú

04.01.05

Hồ sơ minh chứng

58

Nâng cao chất lượng giảng dạy kinh tế học tại Khoa Kinh tế

04.01.06

Hồ sơ minh chứng

59

Đánh giá hiệu quả thực hiện báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khoa Kinh tế

04.01.07

Hồ sơ minh chứng

60

Hình ảnh về thành tích của sinh viên trong các cuộc thi, link,

04.02.01

Hồ sơ minh chứng

61

Quyết định về biên soạn ngân hàng đề thi

04.03.01

 

62

Biên bản nghiệm thu ngân hàng đề thi chung của Khoa

04.03.02

 

63

Công văn của Khoa gửi Ban giám hiệu Trường về việc tổ chức cho sinh viên lớp cử nhân tài năng ngành Kinh tế học đi kiến tập thực tế

04.04.01

 

64

Hình ảnh sinh viên đi kiến tập thực tế tại các doanh nghiệp

04.04.02

 

 

TIÊU CHÍ 5

 

 

65

Quy định tuyển sinh đại học năm 2015

 

 

66

Danh sách giảng viên Khoa tham gia tập huấn về viết đề cương môn học

 

 

67

Danh sách giảng viên Khoa tham gia lớp về phương pháp giảng dạy

 

 

68

Bảng điểm xếp lớp ngoại ngữ đầu khóa  2013

05.01.01

 

69

Quy định về đăng ký điểm tỷ lệ thành phần của P. Đào tạo

05.01.02

 

70

Quy định về việc làm khóa luận tốt nghiệp của Trường ĐH Kinh tế - Luật

 

05.01.03

 

71

Quy định đánh giá chuyên đề thực tập cuối khoá của Khoa Kinh tế

 

05.02.01

 

72

Quy định đánh giá khoá luận tốt nghiệp của Khoa Kinh tế

05.02.02

 

73

Đề thi giữa kỳ, cuối kỳ, đề tài tiểu luận, bài tập nhóm, cá nhân cho các môn học, bài thi 

05.03.01

 

74

Hướng dẫn công tác đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên

05.03.02

 

 

TIÊU CHÍ 5

 

 

75

Hợp đồng bán cơ hữu

06.01.01

Hồ sơ MC

76

Phân công giảng dạy đối với GV Bán cơ hữu

06.01.02

Hồ sơ MC

77

GV Bán cơ hữu là Diễn giả Tọa đàm, Hội thảo

06.01.03

http://kt.uel.edu.vn/ArticleId/2a1a8727-f335-418c-b6eb-2bfd28c94fe4/toa-dam-thi-truong-bat-dong-san-viet-nam-nam-2014-trien-vong-nam-2015

78

Chứng chỉ giảng dạy

06.01.04

Hồ sơ MC

79

Báo cáo tập sự, Nhận xét tập sự

06.01.05

Hồ sơ MC

80

Biên bảng giảng thử

06.01.06

Hồ sơ MC

81

Bằng cấp giảng viên

06.01.07

Hồ sơ MC

82

Biên bản trao đổi về đổi mới phương pháp giảng dạy

 

Hồ sơ MC

83

QĐ trúng tuyển NCS trong nước, nước ngoài

06.01.08

Hồ sơ MC

84

QĐ GV đi học ngắn hạn ở Miami

06.01.09

Hồ sơ MC

85

Kết quả đánh giá môn học

06.01.10

Hồ sơ MC

86

Sách chuyên khảo được xuất bản ở nước ngoài

06.01.11

http://www.amazon.com/Issues-Transitional-Economy-Vietnam-Nguyen/dp/3659341886/ref=sr_1_1/192-7172283-3096415?s=books&ie=UTF8&qid=1384349010&sr=1-1

87

Sách chuyên khảo được xuất bản trong nước

06.01.12

http://kt.uel.edu.vn/ArticleId/ca223c0a-b930-4a1d-81c9-75a3625109b1/gioi-thieu-sach-tham-khao-kinh-te-viet-nam-30-nam-doi-moi-va-phat-trien

88

Danh sách GV

06.02.01

http://kt.uel.edu.vn/ArticleId/a387160b-ef5e-4f61-9b00-9f401b701b16/nhan-su

89

Danh sách GV giảng dạy ngành KTH

06.02.01

Hồ sơ MC

90

Quy trình và tiêu chuẩn tuyển dụng của Khoa, Trường

06.03.01

Hồ sơ MC

91

Danh sách nâng lương trước hạn

06.03.02

Hồ sơ MC

92

Quy trình và tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn của Trường

06.03.03

Hồ sơ MC

93

Phân công nhiệm vụ của Khoa

06.04.01

Hồ sơ MC

94

Cơ cấu tổ chức của Khoa

06.04.02

http://kt.uel.edu.vn/ArticleId/bf981a8b-4ad3-4887-8e2a-2ce8fecc621e/so-do-to-chuc-khoa-kinh-te

95

Quy trình giảng dạy và đánh giá kết quả học tập

06.04.03

http://uel.edu.vn/Default.aspx?TopicId=2dd52683-b3e6-4945-95ab-f19728eb670c

96

Mô tả công việc trưởng Khoa, phó trưởng Khoa, trưởng bộ môn, và giảng viên

06.04.04

Hồ sơ MC

97

Bản mô tả công việc của trợ lý khoa

 

Hồ sơ MC

98

Quy định về quyền hạn và trách nhiệm của cố vấn học tập của Trường

 

Hồ sơ MC

99

Số giờ giảng của giảng viên Khoa Kinh tế giảng dạy cho ngành KTH và các ngành khác trong năm

 

Hồ sơ MC

100

Quy định về đánh giá kết quả lao động và kết quả xếp loại ABC hàng tháng của giảng viên

 

Hồ sơ MC

101

Biên bản sinh hoạt bộ môn

 

Hồ sơ MC

102

Biên bản báo cáo chuyên đề

 

Hồ sơ MC

103

Quy định của Trường về nghĩa vụ NCKH, nghĩa vụ nâng cao trình độ của giảng viên

 

Hồ sơ MC

104

Danh sách môn học KS và kết quả khảo sát năm học

 

Hồ sơ MC

105

Quy chế chi tiêu nội bộ các năm

 

Hồ sơ MC

106

Các trường hợp vay vốn của Trường năm 2013

06.10.01

Hồ sơ MC

107

Các hoạt động của công đoàn trường về nâng cao phúc lợi XH cho CB, GV

06.10.01

Hồ sơ MC

108

Nhà ở công vụ

06.10.01

Hồ sơ MC

109

Chương trình dã ngoại, 1/6

06.10.01

Hồ sơ MC

 

TIÊU CHÍ 7

 

 

110

Các văn bản về công tác thư viện Trường

07.01.01

Hướng dẫn sử dụng thư viện

http://www.uel.edu.vn/?ArticleId=20f0bbab-d7c4-4f9b-89e4-c43c566410d4

Chính sách phục vụ

http://www.uel.edu.vn/?ArticleId=64c5df47-8404-498d-a833-0dad3f5a4b55

Hướng dẫn sử dụng Phòng học Hoa Sen

http://www.uel.edu.vn/?ArticleId=cd64bb73-d83b-43a9-b5d9-3099abd12325

Nội quy của thư viện

http://www.uel.edu.vn/?ArticleId=8c8a77e1-f6fe-4568-9717-cc1bcbc34c98

Quy trình mượn trả thư viện

http://www.uel.edu.vn/?ArticleId=cfecd9d7-d868-45b8-ba9a-2f6a0bc6a26d

 

111

Thông báo các đầu sách mới của thư viện

07.01.02

 

http://www.uel.edu.vn/Default.aspx?TopicId=92c2f24f-32fc-4001-909f-4e6e21d1a79b

112

Quyết định khảo sát, báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên về chất lượng quản lý phục vụ năm 2014

07.01.03

H sơ minh chứng +

http://uel.edu.vn/?ArticleId=1bc9e5d9-c362-4194-af3c-bcc12952966e

113

Quy định về việc sinh viên được sử dụng hệ thống thư viện của VNU

07.01.04

 

114

Giới thiệu về hệ thống thư viên online của VNU

07.01.05

 

115

Cơ s vật chất phòng máy tính

07.03.01

H sơ minh chứng

116

Lịch sử dụng phòng máy

07.03.02

H sơ minh chứng

117

Công văn của Khoa về việc phân công giảng viên phụ trách đưa thông tin lên website của Khoa

07.03.04

 

118

Kết quả khảo sát về chất lượng phục vụ của nhân viên phòng máy

07.03.05

 

119

Số liệu 3 công khai của trường đến thời điểm tháng 1/2013

07.04.01

http://uel.edu.vn/Default.aspx?ArticleId=f0eb09d3-2cad-46b6-82e9-f1761b02fafa

120

Quy định tuyển dụng viên chức của trường

07.04.02

H sơ minh chứng

121

Bản mô tả công việc của trợ lý khoa

07.04.03

H sơ minh chứng

122

Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản từ bên ngoài

07.04.04

Hồ sơ minh chứng

123

Chứng chỉ về khoá học quản lý nhà nước của thư ký Khoa

07.04.05

 

124

Bảng mô tả công việc của nhân viên Phòng Đào tạo

07.04.06

 

125

Bảng mô tả công việc của nhân viên Phòng công tác chính trị

07.04.07

 

126

Quy định của nhà trường về giờ làm việc của chuyên viên

07.04.08

 

127

Kết quả xếp loại cuối năm của chuyên viên các Phòng ban

07.04.09

 

 

TIÊU CHÍ 8

 

 

128

Hình ảnh tham gia tư vấn tuyển sinh

08.01.01

Hồ sơ minh chứng

http://app.uel.edu.vn/bantrontructuyen.html

 

129

Quy định của Trường về điều kiện tham gia lớp CNTN

08.01.02

Hồ sơ minh chứng

130

Đề án đào tạo ngành KTH giai đoạn 2

08.01.03

Hồ sơ minh chứng

131

Quy định của Bộ GG& ĐT, ĐHQG TP.HCM về công tác tuyển sinh 

08.01.04

Hồ sơ minh chứng

132

Chính sách tuyển sinh của Trường

08.01.05

Hồ sơ minh chứng

133

Hình ảnh hỗ trợ thí sinh dự thi Đại học

08.02.01

Hồ sơ minh chứng

134

Thời khoá biểu qua các năm

08.03.01

Hồ sơ minh chứng

135

Chương trình học thuật của Khoa tổ chức cho các bạn sinh viên (Nhà hoạch định kinh tế,…)

08.03.02

Hồ sơ minh chứng (http://lchkhoakinhteuel.wix.com/lchkinhte#!blank/cgdj)

136

Quy trình cấp bảng điểm và giải quyết học vụ cho sinh viên

08.03.03

Hồ sơ minh chứng

http://pdt.uel.edu.vn/ArticleId/ae002583-0563-4269-ad40-87c780afa11a/

 

137

Tiêu chuẩn xét học bổng khuyến khích học tập

08.03.04

Hồ sơ minh chứng

 

 

TIÊU CHÍ 9

 

 

138

Biên bản họp Khoa góp ý về quy trình theo dõi đánh giá SV

09.01.01

Hồ sơ minh chứng

139

Quy trình theo dõi đánh giá SV

09.01.02

Hồ sơ minh chứng

140

Điểm trung bình tích luỹ của SV ngành KTH

09.01.03

Hồ sơ minh chứng

141

Kết quả điểm rèn luyện của sinh viên

09.01.04

Hồ sơ minh chứng

142

Hệ thống theo dõi kết quả học tập của sinh viên

09.01.05

Hồ sơ minh chứng

143

Biên bản họp lớp phân công các nhóm SV hỗ trợ SV Lào

09.01.06

Hồ sơ minh chứng

144

Quy định của trường về xét học bổng

09.01.07

http://www.uel.edu.vn/Default.aspx?TopicId=74e010dd-4340-427c-9780-7b5a7115097a

145

Hệ thống thông tin lưu trữ của Khoa về cựu sinh viên

09.01.08

 

146

Quy định của Khoa về việc khảo sát cựu sinh viên

09.01.09

 

147

Quy định về quyền hạn và trách nhiệm của cố vấn học tập của Trường

09.02.01

Hồ sơ minh chứng

148

Lịch trực Khoa và Quy trình tiếp sinh viên

09.02.02

Hồ sơ minh chứng &

http://uel.edu.vn/?ArticleId=30685fed-89df-4cf3-a9f9-903d850acde4

149

Biên bản họp tổ chức hướng dẫn thực tập cuối khóa cho sv

09.02.03

Hồ sơ minh chứng

150

Kế hoạch thực tập và Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập cuối khóa

09.02.04

Hồ sơ minh chứng

151

Hồ sơ xin tài trợ, hỗ trợ của Khoa

09.02.05

Hồ sơ minh chứng

152

Thông báo của phòng đào tạo về đăng kí môn học

09.02.06

http://www.uel.edu.vn/?ArticleId=a437f7c8-2aa5-496a-9618-988671a6337a

153

Quy trình tiếp SV, đăng kí môn học, quy định học vụ khảo thí, lịch làm việc của Phòng ĐT

09.02.07

http://www.uel.edu.vn/Default.aspx?TopicId=3de05b84-9628-445f-8738-8ac47d3fdcad

154

Kết quả đăng kí môn học, phúc khảo điểm, điểm các môn học, điểm tốt nghiệp và lịch thi của SV

09.02.08

http://hocvu.uel.edu.vn/

155

Quy định của Khoa về việc thông  báo cho sinh viên

09.02.09

 

156

Danh sách cố vấn học tập

09.03.01

Hồ sơ minh chứng

157

Tọa đàm về định hướng nghề nghiệp, viết CV và kĩ năng phỏng vấn

09.03.02

http://uel.edu.vn/?ArticleId=4a97322a-c286-4368-93f9-a1162e6b99f3

158

Các hoạt động hỗ trợ của Trung tâm quan hệ DN & hỗ trợ SV

09.03.03

Hồ sơ minh chứng & http://uel.edu.vn/Default.aspx?PageId=2e247fc4-b31d-4ea4-a03f-dafa8979a1ef

159

Cơ sở vật chất của trường

09.04.01

http://www.uel.edu.vn/Default.aspx?ArticleId=f0eb09d3-2cad-46b6-82e9-f1761b02fafa

Hồ sơ minh chứng

160

Các cuộc thi tổ chức của Câu lạc bộ 3600 và Đoàn Khoa Kinh tế năm 2013

09.04.02

Hồ sơ minh chứng

161

Sinh hoạt chuyên đề của GV và SV

09.04.03

Hồ sơ minh chứng

& http://uel.edu.vn/?ArticleId=5d0e1361-bbca-4f44-b690-c1772e9f6581

 

TIÊU CHÍ 10

 

 

161

Cơ sở vật chất của phòng học Hoa Sen

10.01.01

http://www.uel.edu.vn/?ArticleId=cd64bb73-d83b-43a9-b5d9-3099abd12325

162

Phòng mô phỏng thị trường tài chính

10.03.01

Hồ sơ minh chứng

163

Các công văn, văn bản về y tế

10.05.01

Hồ sơ minh chứng

164

Các công văn quy định về hoạt động của 2 căn tin

10.05.02

 

165

Các công văn, văn bản về phòng cháy chữa cháy

10.05.03

Hồ sơ minh chứng

166

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ

10.05.04

Hồ sơ minh chứng

 

TIÊU CHÍ 11

 

 

167

Biên bản họp toàn thể GV để góp ý cho chương trình đào tạo

11.01.01

Hồ sơ minh chứng

168

Biên bản đánh giá lại chương trình đào tạo vào cuối năm học

11.01.02

Hồ sơ minh chứng

169

Biên bản họp lớp góp ý của SV về chương trình đào tạo, Hội thảo góp ý chương trình đào tạo có sự tham gia của sinh viên

 

11.02.01

Hồ sơ minh chứng

170

Quyết định khảo sát môn học online

11.01.04

Hồ sơ minh chứng

171

Phiếu khảo sát khóa học đối với sinh viên năm 4

11.05.01

 

172

Biên bản hội thảo về thực tập chuyên môn cuối khóa 

11.01.06

Hồ sơ minh chứng

173

Kế hoạch giảng dạy nhà trường

11.01.07

Hồ sơ minh chứng

174

Đề cương môn học

 

Hồ sơ minh chứng

175

Biên bản họp hội đồng khoa học Khoa

 

Hồ sơ minh chứng

176

Quy trình lấy ý kiến SV và xử lý thông tin về kết quả đánh giá được tổ chức thực hiện theo Quyết định số 36/QĐ-ĐHKTL ngày 9/11/2010

 

Hồ sơ minh chứng

 

Kỷ yếu hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo bậc cử nhân ngành kinh tế học, tại khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế - Luật”

 

Hồ sơ minh chứng

 

Biên bản họp khoa bàn về các hoạt động liên quan đến công tác giảng dạy và chuyên môn

 

Hồ sơ minh chứng

 

Hội nghị đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Kinh tế- Luật

 

http://uel.edu.vn/?ArticleId=4720c8c7-0814-470c-933a-8ad0b35315eb

 

TIÊU CHÍ 12

 

 

 

Chiến lược phát triển khoa kinh tế giai đoạn 2015 - 2020

12.01.01

Hồ sơ minh chứng

 

Công văn đăng ký tuyển dụng của Khoa hàng năm

12.01.02

Hồ sơ minh chứng

 

Quyết định đi học trong và ngoài nước của giảng viên

12.01.03

Hồ sơ minh chứng

 

Danh sách giảng viên đang theo học các chương trình NCS

12.01.04

Hồ sơ minh chứng

 

Cam kết của các giảng viên khi được đưa đi đào tạo

12.01.06

Hồ sơ minh chứng

 

Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy tiếng Anh theo đề án

12.02.01

Hồ sơ minh chứng

 

Công văn về kế hoạch phát triển đội ngũ trợ giảng

 

 

 

Công văn về hỗ trợ các lớp học ngắn hạn

12.02.02

Hồ sơ minh chứng

 

Bản đăng ký các khoá học ngắn hạn của giảng viên Khoa Kinh tế

 

Hồ sơ minh chứng

 

Chứng chỉ đào tạo ngắn hạn của GV Khoa Kinh tế

 

       Hồ sơ minh chứng

 

Danh sách giảng viên tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên ngành bằng Tiếng Anh

12.02.03

Hồ sơ minh chứng

 

Danh sách giảng viên tham dự các Hội thảo lớn 2013

 

 

12.02.04

        Hồ sơ minh chứng + http://uel.edu.vn/?ArticleId=480f1bf7-3f82-4f70-9613-6632c35e7e09

 

Chứng chỉ ngoại ngữ của GV

12.02.05

       Hồ sơ minh chứng

 

TIÊU CHÍ 13

 

 

 

Mẫu phiếu Khảo sát Doanh nghiệp 2011

 

Hồ sơ minh chứng

 

Mẫu phiếu Khảo sát Doanh nghiệp 2013

 

Hồ sơ minh chứng

 

Mẫu phiếu Khảo sát Doanh nghiệp 2015

 

Hồ sơ minh chứng

 

Phiếu trả lời Khảo sát Doanh nghiệp 2011

 

Hồ sơ minh chứng

 

Phiếu trả lời Khảo sát Doanh nghiệp 2013

 

Hồ sơ minh chứng

 

Phiếu trả lời Khảo sát Doanh nghiệp 2015

 

Hồ sơ minh chứng

 

Qui trình Khảo sát Doanh nghiệp

 

Hồ sơ minh chứng

 

Danh sách Ban liên lạc cựu sinh viên hàng năm

 

Hồ sơ minh chứng

 

Danh sách nhà tuyển dụng trả lời phỏng vấn

 

Hồ sơ minh chứng

 

Tổng hợp kết quả khảo sát doanh nghiệp các năm

 

Hồ sơ minh chứng

 

Danh mục các hội thảo có sự tham gia của nhà tuyển dụng

 

Hồ sơ minh chứng

 

Danh sách nhà tuyển dụng tham dự hội thảo

 

Hồ sơ minh chứng

 

Biên bản/Kỷ yếu các hội thảo

 

Hồ sơ minh chứng

 

Bản hợp tác chiến lược giữa UEL và các tổ chức

 

Hồ sơ minh chứng

 

Quyết định Ban hành Quy trình khảo sát ý kiến người học đối với ngành học, kỳ thực tập, khóa học

 

Hồ sơ minh chứng

 

Công văn lấy ý kiến và Kế hoạch khảo sát môn học của P.KT&ĐBCL

 

Hồ sơ minh chứng

 

Mẫu phiếu Khảo sát về Khóa học, Kỳ thực tập các năm

 

Hồ sơ minh chứng

 

Mẫu phiếu Khảo sát Môn học sinh viên các năm

 

Hồ sơ minh chứng

 

Hình ảnh công tác thực hiện khảo sát

 

Hồ sơ minh chứng

 

Biên bản họp toàn thể Giảng viên góp ý về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra

 

Hồ sơ minh chứng

 

Mẫu phiếu Khảo sát Giảng viên năm 2015

 

Hồ sơ minh chứng

 

Tổng hợp kết quả Khảo sát Giảng viên

 

Hồ sơ minh chứng

 

TIÊU CHÍ 14

 

 

 

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân
Danh sách SV tốt nghiệp

 

Hồ sơ minh chứng

 

Tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên các ngành trường đại học Kinh tế - Luật

 

Hồ sơ minh chứng

 

Danh sách đề tài NCKH của giảng viên Khoa KT

 

Hồ sơ minh chứng

 

Quyết định bàn giao đề tài NCKH của giảng viên

 

Hồ sơ minh chứng

 

Danh sách đề tài NCKH chuyển giao cho các tỉnh (Biên bản Bàn giao kết quả và Thanh lý hợp đồng)

 

Hồ sơ minh chứng

 

Danh sách bài báo khoa học xuất bản trên tạp chí chuyên ngành và bài hội thảo của giảng viên Khoa Kinh tế

 

Hồ sơ minh chứng

 

Sách xuất bản của GV Khoa Kinh tế

 

Hồ sơ minh chứng

 

Quyết định giao Đề tài Đăk Nông

 

Hồ sơ minh chứng

 

Bài báo của SV đăng tạp chí cùng với GV

 

Hồ sơ minh chứng

 

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế - Luật thực hiện

 

Hồ sơ minh chứng

 

Quyết định bàn giao đề tài NCKH sinh viên, nhóm sinh viên

 

Hồ sơ minh chứng

 

Quyết định phân công GVHD đề tài NCKH sinh viên

 

Hồ sơ minh chứng

 

Quyết định khen thưởng nhóm sinh viên đạt thành tích trong NCKH

 

Hồ sơ minh chứng

 

Báo cáo tổng kết chương trình NCKH của sinh viên

 

Hồ sơ minh chứng