Thống kê các công bố khoa học tiêu biểu Khoa Kinh tế

STT

Bài viết

Tác giả

Tạp chí

Năm

Bài viết trong nước

1

Về quá trình chuyển từ cơ chế kinh tế có sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước sang cơ chế kinh tế thị trường có điều tiết ở Indonesia

Nguyễn Chí Hải – Nguyễn Thùy Dương

Nội san Nghiên cứu & Sáng tạo. Trường Đại học Tài chính – Kế toán TP.HCM

1993

2

Chiến lược công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển

Nguyễn Chí Hải – Nguyễn Thùy Dương

Nội san Nghiên cứu & Sáng tạo. Trường Đại học Tài chính – Kế toán TP.HCM

1994

3

Mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các nước Đông Nam Á

Nguyễn Chí Hải

Tập san Khoa học, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM

1994

4

Một số kinh nghiệm về công nghiệp hóa của các nước NICs

Nguyễn Chí Hải

Nghiên cứu & Sáng tạo. Trường Đại học Tài chính – Kế toán TP.HCM

1994

5

Tỷ giá hối đoái và sự lựa chọn chính sách tỷ giá hối đoái để phát triển kinh tế ở nước ta

Nguyễn Văn Luân

Tạp chí phát triển kinh tế

1994

6

Cần phải làm nhiều hơn nữa để tránh nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế

Nguyễn Văn Luân

Thế giới sách

1995

7

Chiến lược công nghiệp hóa ở các nước ASEAN

Nguyễn Chí Hải

Tập san Khoa học, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM

1995

8

Tạo được sự chuyển biến mới về ong trưởng và phát triển kinh tế

Nguyễn Văn Luân

Tạp chí phát triển kinh tế

1996

9

Những tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ đối với quá trình công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Phát triển kinh tế

1997

10

Vài nét về đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ ở nước ta hiện n

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Phát triển kinh tế

1997

11

Vốn cho đầu tư phát triển khoa học công nghệ

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí thông tin tài chính

1998

12

Xây dựng cơ cấu công nghệ hợp lý trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Phát triển kinh tế

1998

13

Một số vấn đề về nội dung của lịch sử kinh tế Việt Nam

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Phát triển kinh tế

2000

14

Nâng cao tính nhận thức trong vận dụng các học thuyết kinh tế đối với việc hoạch định chính sách

Nguyễn Văn Luân

Tạp chí phát triển kinh tế

2000

15

Hồ Chí Minh: tấm gương ong về đạo đức cách mạng

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí “Khoa học pháp lý”

2004

16

Foundations of studies of Vietnamese economic thoughts

Nguyễn Chí Hải

Economic development

2005

17

Nâng cao năng lực khoa học công nghệ nội sinh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Phát triển kinh tế

2005

18

Bán doanh nghiệp nhà nước một hướng quan trọng trong cải cách DNNN ở Việt Nam

Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế

2006

19

Chính sách cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường: nội dung và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Thanh Trọng

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2007

20

Selling State – Owned Companies: A Measure to Reform Public Sector

Đỗ Phú Trần Tình

Economic Development Review

2007

21

Sở hữu Nhà nước trong hệ thống ngân hang VN hiện nay

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí “Ngân hàng”

2007

22

WTO rules and Reform and Development of the public sector in Vietnam

Đỗ Phú Trần Tình

Economic Development Review

2007

23

Hiệu quả đầu tư của nền kinh tế - Một cách tiếp cận về vấn đề lạm phát ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Công nghệ ngân hàng

2008

24

Hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

Nguyễn Chí Hải, Nguyễn Thanh Trọng

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2008

25

Sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn trong phát triển kinh tế ở Việt Nam

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Phát triển kinh tế

2008

26

Thành phố HCM và phát triển bền vững

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí “Ngân hàng”

2008

27

Vietnamese Exports at Risk of Antidumping Lawsuits – How to Reduce Loss

Nguyễn Thanh Trọng

Economic Development

2008

28

Giải pháp hoàn thiện quan hệ tổ chức – quản lý đất đai trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời kỳ chuyển đổi kinh tế ở VN

Nguyễn Tấn Phát

Nghiên cứu kinh tế số 9(376) năm 2009

2009

29

Khủng hoảng kinh tế - Những vấn đề mang tính quy luật

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

2009

30

Khủng hoảng tài chính dưới góc độ phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí “Ngân hàng”

2009

31

Phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2009

32

Quan hệ giữa ong trưởng kinh tế và công bằng xã hội trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 1994 – 2008

Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Phát triển Kinh tế

2009

33

Vực dậy thị trường bất động sản

Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Ngân hàng

2009

34

Chính sách kích cầu của Việt Nam năm 2009

Đỗ Phú Trần Tình

 Tạp chí Ngân hàng

2010

35

Kinh tế TP.HCM giai đoạn 206 – 2010 và triển vọng tương lai 

Nguyễn Tiến Dũng; Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Kinh tế & Phát triển

2010

36

Một số giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam phát triển thị trường nội địa

Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Phát triển Kinh tế

2010

37

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí “Khoa học và đào tạo ngân hàng”

2010

38

Xây dựng và hoàn thiện chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp cho các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ của Việt Nam

Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Phát triển Kinh tế

2010

39

 Nguyên tắc và phẩm chất của một giản viên đại học

Nguyễn Hồng Nga

Khoa học & đào tạo ngân hàng

2011

40

Hồ Chí Minh và tư duy kinh tế của Người

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí “Ngân hàng”

2011

41

Khai thác thị trường nông thôn: tiềm năng và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Tấn Phát

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2011

42

Nhận diện cấu trúc kinh tế Việt Nam dưới góc độ phân tích cấu trúc sản phẩm ngành công nghiệp

Nguyễn Tấn Phát

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế

2011

43

Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nguyễn Chí Hải – Hạ Thị Thiều Dao

Tạp chí Phát triển Nhân lực

2011

44

The Adjustment of Industrial Strategy for the Stage of Economic Talking- off in VietNam

Nguyễn Tấn Phát

Tạp chí Vietnam Economic Review

2011

45

Tổng quan kinh tế VN năm 2010 và triển vọng năm 2011

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí “Ngân hàng”

2011

46

Tư duy lý luận kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Nguyễn Văn Luân

Tạp chí Phát triển & Hội nhập

2011

47

Vấn đề nợ công đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

2011

48

Vấn đề nợ nước ngoài trong phát triển kinh tế ở Việt Nam

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

2011

49

Bình ổn giá – Góc nhìn lý luận và thực tiễn chính sách ở thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí Kinh tế & Phát triển

2012

50

Hiệu ứng trung chuyển tác động của tỷ giá đến giá cả và lạm phát

Nhật Trung, Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí Ngân hàng

2012

51

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – sự tiếp nối của công cuộc đổi mới

Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí Cộng sản

2012

52

Liên kết vùng – Giải pháp phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Đỗ Phú Trần Tình

Tap chí những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới

2012

53

Lương tối thiểu, trần lãi suất và KTH tinh giảm biến chế

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2012

54

Nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay – Những thách thức đối với nền kinh tế và giải pháp phát triển

Phạm Thị Lý, Nguyễn Thanh Trọng

Tạp chí Phát triển Kinh tế

2012

55

Nhận diện nguyên nhân suy giảm ong trưởng của nền kinh tế Việt nam

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

2012

56

Nhìn lại 20 năm cải cách thể chế kinh tế nhà nước ở Việt Nam

Nguyễn Tấn Phát

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2012

57

Những tiền đề cần thiết để chuyển đổi mô hình ong trưởng kinh tế ở VN

Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Phát triển Kinh tế

2012

58

Những vấn đề mang tính nguyên tắc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế và hội nhập

Nguyễn Tấn Phát

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp

2012

59

Nợ nước ngoài của Khu vực công tại Việt Nam- những tồn đọng và hướng khắc phục

Phạm Mỹ Duyên

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

2012

60

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó lâu dài của nhân viên trẻ với doanh nghiệp

Nguyễn Văn Nên; Nguyễn Thị Diệu Hiền; Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Phát triển & Hội nhập

2012

61

Phân tích các nhân tố tác động đến thu nhập của phụ nữ nghèo: Nghiên cứu tại NHCSXH quận Bình Tân TP.HCM

Tô Lý Diễm Trúc; Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Phát triển Kinh tế

2012

62

Precondition for Reform in Vietnam’ Model of Economic Growth

Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Phát triển Kinh tế

2012

63

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nhằm xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng

Nguyễn Thanh Trọng

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

2012

64

Tái cơ cấu hệ thống ngân ong: Kinh nghiệm của Brazil

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí Ngân hàng

2012

65

Thách thức an ninh năng lượng đối với công nghiệp hóa và phát triển bền vững

Nguyễn Tấn Phát

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2012

66

Thảo luận về mô hình kinh tế nhà nước

Nguyễn Tấn Phát

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

2012

67

Thảo luận về vai trò của khu vực kinh tế nhà nước

Nguyễn Tấn Phát

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

2012

68

Thỏa thuận xác định giá trước và khả năng áp dụng trong hoạt động quản lý thuế ở Việt Nam

Nguyễn Tiến Dũng; Lý Thị Ngọc Loan

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp

2012

69

Tư duy kinh tế - Yếu tố đột phá để phát triển kinh tế bền vững

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2012

70

Tỷ giá những tháng cuối năm sẽ ổn định với mức biến động không quá 2%.

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí Ngân hàng

2012

71

V ấn đ ề gi ảm nghèo trong quá trình t ăng trư ởng kinh t ế c ủa tình Dak Lak

Đ ỗ Phú Tr ần Tình & V ũ Qu ốc Phong

Tạp chí Nghiên c ứu Kinh t ế

2012

72

Chế độ sở hữu đất đai trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí Dân chủ & Pháp luật

2013

73

Kinh tế thế giới và VN: những điểm nhấn năm 2012 và triển vọng năm 2013.

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí “Ngân hàng”,

2013

74

Kinh tế Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

2013

75

Nâng cao hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân tại VN

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

2013

76

Nhìn lại hành trình cải cách thể chế kinh tế nhà nước ở Việt Nam

Nguyễn Tấn Phát

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2013

77

Nhìn lại vai trò của nhà nước tại VN: cơ sở lý luận và thực tiễn

Nguyễn Hồng Nga

Kinh tế châu Á – Thái Bình dương

2013

78

Phân tích các nhân t ố tác động đến t ăng trưởng kinh t ế t ỉnh Phú Yên

Đỗ Phú Tr ần Tình, Nguy ễn Xuân H ội

Tạp chí Kinh t ế và dự báo

2013

79

Phát triển công nghiệp phụ trợ trên địa bàn TP.HCM: nghiên cứu bước đầu cho hành trình phía trước

Nguyễn Tấn Phát

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2013

80

Phát triển kinh tế bền vững tại TP.HCM

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí “Kinh tế và dự báo”

2013

81

Tăng cường vai trò của các tổ chức tài chính nhà nước trong ong trưởng tín dụng nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu: Kinh nghiệm quốc tế và bài học với VN.

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí Ngân hàng

2013

82

Thể chế và cải cách thể chế kinh tế tại Việt Nam

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí Ngân hàng

2013

83

Thực trạng tập trung kinh tế trên thị trường xăng dầu ở Việt Nam

Nguyễn Thanh Trọng, Phạm Thị Lý

Tạp chí Phát triển kinh tế,

2013

84

Xây dựng và cải cách thể chế thúc đẩy cạnh tranh trong nền kinh tế

Nguyễn Thanh Trọng

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp

2013

85

Chiến lược thu hút đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Đỗ Phú Trần Tình; Nguyễn Thanh Huyền

Tạp chí Kinh tế Hội nhập

2014

86

Chiến lược thu hút đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Phát triển & Hội nhập

2014

87

Chính sách phát triển công nghệ cao: Nghiên cứu vận dụng tại tỉnh Đắc Nông

Nguyễn Thị Thu Hương (tham gia)

Tạp chí ĐH Thủ Dầu Một

2014

88

Chính sách phát triển công nghệ cao: Nghiên cứu vận dụng tại tỉnh Đắc Nông

Nguyễn Thị Thu Hương (tham gia)

Tập san KHCN, Sở KHCN tỉnh DakNong

2014

89

Chúng ta còn nợ nông dân

Nguyễn Chí Hải

Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ

2014

90

Công nghiệp chủ lực trong phát triển kinh tế TP.HCM

Nguyễn Thị Cành; Phạm Mỹ Duyên

Tạp chí Nghiên cứu Phát triển

2014

91

Đổi mới nhận thức và tư duy về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Nguyễn Tiến Dũng; Nguyễn Anh Tuấn

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2014

92

Giảm nghèo bền vững vùng ĐBSCL trong quá trình CNH, HĐH

Phạm Mỹ Duyên

Tạp chí Cộng sản

2014

93

Hoàn thiện thể chế và đổi mới tư duy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Nguyễn Chí Hải; Nguyễn Thanh Trọng

Tạp chí Phát triển & Hội nhập

2014

94

Kinh tế Việt Nam 2013 – 2014 nhìn nhận trên bình diện các mục tiêu kinh tế vĩ mô

Nguyễn Văn Luân

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2014

95

Kinh tế Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

2014

96

Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua thương hiệu, hệ thống phân phối bán ong và chất lượng sản phẩm

Nguyễn Anh Tuấn

 

2014

97

MỘT SỐ  YỀU CẦU NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM

Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Phát triển Nhân lực

2014

98

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động thu hút và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đỗ Phú Trần Tình; Nguyễn Văn Nên; Nguyễn Thanh Huyền

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2014

99

Một số giải pháp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo giáo dục đại học với yêu cầu sử dụng nhân lực của DN ở VN

Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Phát triển Nhân lực

2014

100

Một số suy ngẫm về giáo dục và đào tạo ở Việt Nam

Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Phát triển Nguồn nhân lực

2014

101

Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ tỉnh Bình Dương

Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Kinh tế & Dự báo

2014

102

Nâng cao năng lực cạnh tranh – Yêu cầu cấp thiết đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Phát triển Nhân lực

2014

103

Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế – Nhiệm vụ sống còn

Nguyễn Chí Hải

Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ

2014

104

Nhân lực đại học đáp ứng ASEAN 2015

Nguyễn Tiến Dũng

Kênh truyền hình FBNC

2014

105

Nhận thức về cạnh tranh trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam

Nguyễn Thanh Trọng

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2014

106

Phát triển khoa học công nghệ - yêu cầu cấp thiết để ong trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam

Nguyễn Chí Hải; Nguyễn Thùy Dương

Tạp chí Phát triển Nhân lực

2014

107

Phát triển SX cà phê bền vững có chứng nhận tại tỉnh Đak lak

Nguyễn Hồng Nga; Nguyễn Thị Huyền Trang

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2014

108

Quan hệ giữa ong trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam sau gần ba mươi năm đổi mới

Đỗ Phú Trần Tình; Nguyễn Văn Nên; Nguyễn Thanh Huyền; Phạm Mỹ Duyên

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2014

109

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước – Động lực thúc đẩy cơ cấu nền kinh tế

Nguyễn Văn Luân

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2014

110

Tăng trưởng xanh: Mô hình ong trưởng kinh tế bền vững

Nguyễn Văn Luân

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2014

111

Thanh toán RFID – Những thành công trên thế giới và khả năng triển khai tại khu đô thị ĐHQG-HCM

Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

2014

112

Vai trò của lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đối với đời sống kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2014

113

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và tiêu ong trái cây của người tiêu ong tại các siêu thị ở TP HCM

Nguyễn Anh Tuấn

 

2015

114

Đóng góp của khoa học và công nghệ đối với ong trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1986 – 2012

Mai Lê Thúy Vân

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2015

115

Hiệp định đối tác xuyên thái bình dương và những vấn đề đặt ra cho lao động VN

Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí Cộng sản

2015

116

Kiểm soát độc quyền đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Nguyễn Chí Hải; Nguyễn Thanh Trọng

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2015

117

Kinh tế Việt Nam 2014 – 2015: Kinh tế phục hồi và hướng tới ong

Nguyễn Văn Luân

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2015

118

Kinh tế Việt Nam năm 2014 và triển vọng năm 2015

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

2015

119

Kinh tế Việt Nam: Giải pháp “vượt đáy” và ong trưởng bền vững

Nguyễn Chí Hải; Nguyễn Thùy Dương

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2015

120

Một số đặc điểm của đại học nghiên cứu – Kinh nghiệm quốc tế cần áp dụng tại Việt Nam

Nguyễn Chí Hải; Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí Khoa học, ĐHSP TPHCM

2015

121

Một số giải pháp giảm nghèo vùng Đồng bằng ong Cửu Long

Phạm Mỹ Duyên

Tạp chí Phát triển & Hội nhập

2015

122

Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh và cơ hội phát triển doanh nghiệp Đăk Nông

Đỗ Phú Trần Tình, Trần Xuân Hải

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

2015

123

Nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình đối với phát triển kinh tế VN

Nguyễn Văn Luân

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2015

124

Tổn thất xã hội do tồn tại sức mạnh độc quyền kinh doanh trong nền kinh tế Việt Nam

Nguyễn Thanh Trọng

Tạp chí Phát triển kinh tế

2015

125

Vai trò của thể chế và các giải pháp nâng cao chất lượng thể chế tại VN

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí Công nghệ Ngân Hàng

2015

126

Yếu tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ thương mại trên địa bàn TP.HCM

Lê Quốc Nghi, Nguyễn Viết Bằng, Nguyễn Anh Tuấn

Tạp chí Kinh tế & Dự báo

2015

127

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài ong của các doanh nghiệp đối với chất lƣợng dịch vụ của các khu công nghiệp TP.HCM

Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Văn Nên

Tạp chí phát triển KH&CN – Chuyên san Kinh tế quản lý

2016

128

Các yếu tố tác động đến hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật

Nguyễn Anh Tuấn

 

2016

129

Chuyển đổi mô hình ong trưởng kinh tế tại Việt Nam

Nguyễn Anh Tuấn

 

2016

130

Đánh giá vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong ong trưởng kinh tế TP. HCM

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Nghiên cứu Phát triển

2016

131

Kinh tế Việt Nam 2015 – 2016: Ổn định, tạo động lực phát triển mới

Nguyễn Văn Luân

Phát triển KH&CN

2016

132

Một số đề xuất nhằm cải thiện cán cân thương mại Việt Trung

Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí phát triển và hội nhập,

2016

133

Nâng cao chất lượng đào tạo NNL thông qua việc phát triển ISSN 1859 – 6 năng lực NCKH của SV khối Kinh tế tại VN

Nguyễn Hồng Nga

Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM

2016

134

Tăng trưởng năng suất lao động tại Việt Nam: Tiếp cận từ phân tích ong trƣởng , chia sẻ

Lê Nhân Mỹ, Huỳnh Ngọc Chƣơng

Phát triển KH&CN

2016

135

Vai trò của Nhà nƣớc trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN ở Việt Nam

Nguyễn Chí Hải , Nguyễn Hồng Nga , Lê Tuấn Lộc

Khoa học Kinh tế- ĐH Kinh tế Đà Nẵng

2016

136

Vai trò kinh tế của nhà nƣớc tại Việt Nam: cơ sở lý luận , thực tiễn

Nguyễn Hồng Nga , Lê Tuấn Lộc

Ngân Hàng

2016

137

Các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trong các trƣờng đại học ở TP.HCM

Đỗ Phú Trần Tình

Nghiên cứu Tài chính – Marketing

2017

138

Các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng kinh tế của hộ vùng đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Chí Hải , Phạm Mỹ Duyên

Phát triển – Hội nhập

2017

139

Các yếu tố ảnh hƣởng năng lực cạnh tranh rau an toàn Tp.HCM

Nguyễn Thị Thu Trang, Mai Lê Thúy Vân, Nguyễn Thị Thu Hương

Phát triển KH&CN

2017

140

Các yếu tố quyết định sức khỏe trẻ em: Bằng chƣng từ Việt Nam

Trần Quang Văn

Kinh tế Châu Á – Thái Binh Dương

2017

141

Cải thiện môi trường kinh doanh: Yêu cầu cấp thiết để phát triển doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam

Nguyễn Thanh Trọng

Kinh tế - dự báo

2017

142

Giải pháp về chính sách để phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may ở TP.HCM

Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Văn Nên

Phát triển – Hội nhập

2017

143

Góc nhìn về tiếp cận giáo dục của trẻ em nhập cƣ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Vân Anh

Công Thương

2017

144

Kinh tế Việt Nam 2016 – 2017: Ổn định, tạo động lực phát triển mới

Nguyễn Văn Luân

Phát triển KH&CN

2017

145

Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mô hình các khu kinh tế ở Việt Nam

Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng

Phát triển KH&CN

2017

146

Tư tưởng cải cách kinh tế ở Việt Nam thời kỳ phong kiến và những gợi ý chính sách trong điều kiện hiện nay

Nguyễn Chí Hải

Tạp chí Công nghệ ngân hàng

2017

147

VIETNAM’S POSITION IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY THROUGH THE ANALYSIS OF GLOBAL COMPETITIVENESS

Nguyễn Chí Hải, Trà Văn Trung

Khoa học Công nghệ TP.HCM

2017

148

Vốn sinh kế đối với hộ nghèo vùng ĐBSCL

Phạm Mỹ Duyên

Tài chính Marketing

 2017

149

Vai trò của đa dạng sinh kế đối với nng cao thu nhập của hộ gia đình vùng ĐBSCL

Phạm Mỹ Duyên

Kinh tế và dự báo

2017

Tạp chí quốc tế

1

Economic Renovation in Vietnam and Internationalization stategy

Nguyễn Văn Luân

Hội nghị quốc tế (Korea – Việt Nam)

1994

2

Phương pháp luận đo lường, phân tích và nâng cao khả năng cạnh tranh của xí nghiệp xây dựng như một hệ thống kinh tế - Xã hội. Tuyển tập: “Những vấn đề phát triển kinh tế - Xã hội nước Nga trước thềm thế kỷ 21”

Nguyễn Hồng Nga (đồng tác giả với L.M.Chixtop)

NXB ĐH Tổng hợp Sain – Peterburg

1999

3

Phương pháp luận đo lường, phân tích và nâng cao sự tương xứng của mục tiêu kết quả và bảo đảm của doanh nghiệp như một hệ thống kinh tế - Xã hội. Tuyển tập: “Những vấn đề phát triển kinh tế - Xã hội nước Nga trước thềm thế kỷ 21”

Nguyễn Hồng Nga (đồng tác giả với L.M.Chixtop)

NXB ĐH Tổng hợp Sain – Peterburg, 1999

1999

4

Cơ sở phương pháp và phương pháp luận nâng cao sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Nguyễn Hồng Nga (đồng tác giả với N.V.Chepachenco)

Tạp chí “Khoa học xã hội”, NXB Viện
hàn lâm khoa học và nghệ thuật Petecbua

1999

5

Cơ sở lựa chọn chiến lược khấu hao thích hợp. Tạp chí “Các địa phương”

Nguyễn Hồng Nga (đồng tác giả với N.V.Chepachenco)

NXB Viện hàn 4 lâm khoa học và nghệ thuật Petecbua

1999

6

Poverty Dynamics in Rural Vietnam

Trần Quang Văn

Paper prepared for the Labour Economics 2011, Xiamen, China

2011

7

Actions for sustianable Policy of Poverty Alleviation in the Informal and Non-Agricultural Sector in Rural Areas in Viet Nam

Nguyễn Tấn Phát; Nguyễn Tiến Dũng

Springer: Transition studies review

2011

8

VietNam's Land Policy in the Transition period

Nguyễn Tấn Phát; Nguyễn Tiến Dũng

Journal of Tokyouniversity of information sciences

2011

9

The transition of Vietnam’s model of economic growth

Đỗ Phú Trần Tình

American International Journal of Contemporary Research

2012

10

Geographical barriers impacts on the efficiency of poverty alleviation policy in Vietnam

Nguyễn Tấn Phát

Journal of Research in International Business and management

2012

11

Motivations and Barriers of the model of non – traditional market economy: a case to study in BRICS

Nguyễn Tấn Phát

Modern Economy

2012

12

Challenges of energy security to the industrialization and subtainable development in Vietnam

Nguyễn Tấn Phát

Technology and Investment

2012

13

Analysis Factors impacting on income of poor Women: Research in Ho Chi Minh city, Viet Nam

Đỗ Phú Trần Tình; Tô Lý Diễm Trúc

Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB)

2013

14

Những vấn đề phát triển xây dựng Sain – Peterburg

Iuchenco M.N; Nguyễn Hồng Nga

Những vấn đề nóng quản lý kinh tế vùng

2013

15

Causes and consequences of financial corruption: a conceptual inquiry

Nguyễn Tấn Phát

International Journal of Economics, Finance and Management Sciences

2013

16

Administrative reforms of rural in transition economies: An example in China and Vietnam

Nguyễn Tấn Phát

Sociology Mind

2013

17

Issues of transitional economy in Vietnam: Reforms, Achievements and Challenges

Nguyễn Tấn Phát

LAP LAMBERT Academic Publishing

2013

18

Empirical assessment of the Tourism–Led Growth hypothesis: the case of Vietnam

Nguyễn Hồ Minh Trang; Nguyen Huu Chau Duc; Nguyễn Tiến Dũng

Journal of Tourism Economics

2014

19

Relationship between Economic Growth and Social Equity in Vietnam after Innovating Nearly Thirty Years

Đỗ Phú Trần Tình; Nguyễn Văn Nên; Nguyễn Thanh Huyền; Phạm Mỹ Duyên

 

2014

20

Disparities between monetary and multidimensional measurements of poverty

Trần Quang Văn

Paper Prepared for the IARIW 33rd General Conference Rotterdam, the Netherlands

2014

21

Household's Coping Strategies and Recoveries from Shocks in Vietnam

Trần Quang Văn

The Quarterly Review of Economics and Finance

2014

22

Static and Dynamic Disparities between Monetary and Multidimensional Poverty Measurement: Evidence from Vietnam

Trần Quang Văn

OPHI Working Paper 97, University of Oxford

2015

23

Static and Dynamic Disparities between Monetary and Multidimensional Poverty Measurement: Evidence from Vietnam

Trần Quang Văn

Research on Economic Inequality

2015

24

Household's coping strategies and recoveries from shocks in Vietnam

Trần Quang Văn

The Quarterly Review of Economics and Finance

2015

25

Providing solutions to the establishment of institutional and legal frameworks for the operation of specific economic models in Viet Nam

Nguyễn Tiến Dũng, Trần Đức Tuấn

TIRP's Research Journal of Economics & Business Studies

2016

26

Income Diversity and Poverty Transitions: Evidence from Vietnam

Trần Quang Văn

World Food Policy

2016

27

Assessing the impact of the construction of the coastal econoomic zones on the culture and society of Vietnam

Trần Đức Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng

TIRP's Research Journal of Economics & Business Studies

2017

28

Vai trò của kinh tế học với sự phát triển kinh tế toàn cầu và hội nhập kinh tế của VN.11.2011

Nguyễn Hồng Nga

KHXH thời hội nhập, NXB ĐHQG TP.HCM

 

Đề tài các cấp

1

Việt Nam trong hệ thống các quan hệ kinh tế khu vực

Nguyễn Chí Hải (tham gia)

Bộ

2000

2

Khoa học – công nghệ với tiến trình CNH, HĐH trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế của Việt Nam

Nguyễn Văn Luân

ĐHQG (trọng điểm)

2000

3

Kinh tế HTX tại TP.HCM sau khi có Luat HTX. Thực trạng và giải pháp phát triển

Hà Thanh Minh (tham gia)

ĐHQG

2002

4

Chuyển dịch cơ cấu ktế trong quả trình công nghiệp hóa hiện đại hóa tại Bình Dương

Hà Thanh Minh (tham gia)

 

2003

5

Tư tưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ cổ - trung đại

Nguyễn Chí Hải

Cơ sở

2004

6

Bình đẳng giới trong quản lý giáo dục tại Việt Nam

Nguyễn Hồng Nga (tham gia)

Bộ

2004

7

Nâng cao chất lượng gỉảng dạy,học tập môn KTCT trong các trường thành viên ĐHQG TP.HCM

Hà Thanh Minh

Cơ sở

2005

8

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập KTCT Mác – Lênin tại các trường thành viên ĐHQG TP.HCM

Phạm Mỹ Duyên, Đỗ Phú Trần Tình (tham gia)

Cơ sở

2006

9

Tư tưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ cận và hiện đại

Nguyễn Chí Hải

Bộ

2007

10

Tình hình đình công trên địa bàn TP.HCM

Đỗ Phú Trần Tình (tham gia)

Cơ sở

2007

11

Vấn đề di chuyển chất xám từ khu vực công sang khu vực tư trên địa bàn TP. HCM

Huỳnh Thị Ly Na

Trường, Thành phố (Euréka)

2008

12

Những luận cứ khoa học cho phát triển kinh tế bền vững tỉnh Bình Dương trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa

Nguyễn Chí Hải

Bộ

2008

13

Một số hiệu quả chủ yếu từ cây kiểng trong chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông trường ở TP.HCM hiện nay.

Lê Trung Tuyến

Cơ sở

2008

14

The US financial crisis and Vietnam economy

Trần Quang Văn

 

2008

15

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trên địa bàn TP.HCM 

Đỗ Phú Trần Tình

Cơ sở

2008

16

Vietnam competitive advantages

Trần Quang Văn, Nguyễn Thị Cành et al

 

2010

17

Phát triển tiểu thủ công nghiệp của Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Lê Trung Tuyến

Cơ sở

2010

18

Nghiên cứu xây dựng cẩm nang quản trị và dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp trong Đại học Quốc gia TP. HCM

Huỳnh Thị Ly Na (tham gia)

Bộ

2011

19

Công bằng và hiệu quả trong chi tiêu công cho giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Hồng Nga (tham gia)

ĐHQG

2011

20

Thể chế và chất lượng tăng trưởng tại Việt Nam. 

Nguyễn Hồng Nga

ĐHQG loại C

2011

21

Tư tưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1975-2010. 

Nguyễn Chí Hải

Bộ

2011

22

Những giải pháp thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường xăng dầu ở Việt Nam hiện nay. 

Nguyễn Thanh Trọng

ĐHQG loại C

2011

23

Đánh giá tổng quan phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam từ 1986 đến nay

Nguyễn Tiến Dũng

NN - ĐT Nhánh (2011-2015)

2011

24

Phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu

Nguyễn Tiến Dũng

Nhà nước (2011-2015)

2011

25

Phát triển ngành sản xuất rau an toàn trên địa bàn TP.HCM.

Phạm Mỹ Duyên

Cơ sở

2012

26

Tái cấu trúc sản phẩm công nghiệp để cất cánh nền kinh tế Việt Nam

Nguyễn Tấn Phát

ĐHQG loại C

2012

27

Nâng cao giá trị sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Đỗ Phú Trần Tình

ĐHQG loại B

2012

28

Xây dựng mô hình thương mại điện tử tại Khu đô thị đại học ĐHQG TP.HCM

Nguyễn Tiến Dũng

ĐHQG loại C

2012

29

Các nhân tố tác động đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật

Nguyễn Anh Tuấn

Cơ sở

2013

30

Doanh nghiệp Nhà nước trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế ở Việt Nam

Nguyễn Văn Luân

Cơ sở

2013

31

Tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Nguyễn Văn Luân (tham gia)

Cơ sở

2013

32

Tư tưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1975 - 2010

Nguyễn Văn Luân (tham gia)

Cơ sở

2014

33

Tác động của hội nhập kinh tế quốc đến thị trường lao động TP. HCM

Nguyễn Thanh Trọng (tham gia)

 

2014

34

Kinh tế Việt Nam 30 năm Đổi mới và Phát triển

Nguyễn Văn Luân (tham gia)

ĐHQG

2015

35

Vị thế kinh tế Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

Nguyễn Văn Luân

Cơ sở

2015

36

Vai trò của khu công nghiệp trong phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai

Đinh Hoàng Tường Vi

Cơ sở

2015

37

Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ dệt may trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

Lê Nhân Mỹ

Cơ sở

2015

38

Những yếu tố tác động đến việc học tập của trẻ em nhập cư tại Tp.HCM

Nguyễn Thị Vân Anh

Cơ sở

2015

39

Năng lực cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của rau an toàn Tp.HCM

Nguyễn Thị Thu Trang

Cơ sở

2015

40

Đánh giá tính bền vững của nợ công Việt Nam thông qua điều kiện giới hạn ngân sách liên thời gian

Trần Thị Lộc

Cơ sở

2015

41

Liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong hội nhập quốc tế

Nguyễn Chí Hải

Bộ

2015

42

Các nhân tố tác động đến nghèo vùng ĐBSCL - Một số khuyến nghị về chính sách đối với giảm nghèo bền vững

Phạm Mỹ Duyên

ĐHQG loại C

2015

43

Đánh giá các mô hình kinh tế đặc thù ở Việt Nam và khả năng ứng dụng mô hình Chapter City

Nguyễn Tiến Dũng

ĐHQG loại B

2015

44

Các yếu tố tác động lên sức khỏe trẻ em: Trường hợp Việt Nam

Trần Quang Văn

Cơ sở

2016

45

Phát triển nhanh và bền vững: Kinh nghiệm thành công của thế giới và định hướng chính sách của Việt Nam trong điều kiện

Nguyễn Chí Hải, Nguyễn Thanh Trọng (tham gia)

NN (2017-2018)

2017

46

Đánh gía các yếu tố đóng góp vào tng trởng kinh tế và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tng trởng kinh tế TP .HCM đến nm 2020

Phạm Mỹ Duyên ( tham gia)

Cấp thành phố

2015

Một số đề tài nghiên cứu ở địa phương

1

Đặc trưng kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh Bình Dương và giải pháp thực hiện CNH

Nguyễn Văn Luân

 

2001

2

Vinh Long export oriented farming strategy

Trần Quang Văn, Hoồ Đức Hùng et al

 

2005

3

Demand for capital investment in Tien Giang province

Trần Quang Văn, Hồ Đức Hùng et al

 

2006

4

Agricultural sustainable development in Ca Mau province

Trần Quang Văn, Hoàng Thị Chỉnh et al

 

2007

5

Địa chí tỉnh Sóc Trăng

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng

2010

6

Công bằng và hiệu quả trong chi tiêu công cho GDĐH ở Việt Nam hiện nay

 

 

2011

7

Địa chí tỉnh Vĩnh Long

 

Ban Tuyên giáo

2012

8

Chính quyền đô thị - Nghiên cứu thực nghiệm tại TP.HCM và Đà Nẳng

Đỗ Phú Trần Tình

ADB

2012

9

Nghiên cứu xây dựng cẩm nang quản trị và dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp trong ĐHQG-HCM

 

 

2013

10

Vốn cho phát triển các ngành nông nghiệp trọng điểm TP.HCM

 

ĐH Ngân hàng

2013

11

Thể chế và chất lượng tăng trưởng tại Việt Nam

 

 

2013

12

Tư tưởng kinh tế Việt Nam thời kì 1975 - 2010

 

 

2013

13

Phát triển rau an toàn trên địa bàn TPHCM

 

 

2013

14

Nâng cao giá trị sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu của các DN trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Đỗ Phú Trần Tình

 

2013

15

Chiến lược thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020

Đỗ Phú Trần Tình

Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đăk Nông

2013

16

Những giải pháp thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường xăng dầu ở Việt Nam

 

 

2014

17

The impact of patterns of migration and employment on child welfare in Ho Chi Minh City and surrounding provinces

 

 

2014

18

Địa chí tỉnh Bình Phước

 

Tỉnh uỷ-Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước

2015

19

Chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đắc Nông đến năm 2020

Đỗ Phú Trần Tình

 

2015

20

Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM – Ngành dệt may

Đỗ Phú Trần Tình

Trọng điểm TP.HCM

2015

Giáo trình, sách chuyên khảo

1

Kinh tế các nước Đông Nam Á

Nguyễn Chí Hải (tham gia)

Trường Đại học Mở Bán công TP.HCM

1994

2

Kinh tế chính trị học

Nguyễn Văn Luân

 

1995

3

Thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Nguyễn Văn Luân

NXB, Thống kê

1998

4

Kinh tế học vi mô

Nguyễn Văn Luân

NXB Thống Kê

2000

5

Kinh tế học vĩ mô

Nguyễn Văn Luân

NXB Thống Kê

2000

6

Lịch sử kinh tế quốc dân

Nguyễn Chí Hải (tham gia)

NXB Thống Kê TP.HCM

2000

7

Kinh tế học đại cương

Nguyễn Văn Luân

NXB ĐHQG – HCM

2001

8

Lịch sử kinh tế quốc dân

Nguyễn Văn Luân (đồng tác giả)

NXB ĐHQG – HCM

2001

9

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Nguyễn Văn Luân (đồng tác giả)

NXB Chính trị QG

2003

10

Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Đề cương bài giảng)

Nguyễn Văn Luân (đồng tác giả)

NXB ĐHQG – HCM

2003

11

Kinh tế chính trị, tóm tắt lý thuyết và bài tập kinh tế chính trị (2003, 2004, 2005)

Hà Thanh Minh (tham gia)

NXB ĐHQG

2003

12

Bài giảng Kinh tế chính trị MácLênin

Nguyễn Chí Hải (tham gia)

ĐHQG TPHCM

2003

13

Kinh tế vĩ mô (Đề cương bài giảng, bài tập giành cho cao học & NCS)

Nguyễn Văn Luân

 

2004

14

Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính

Nguyễn Văn Luân (đồng tác giả)

NXB ĐHQG – HCM

2004

15

Kinh tế học quốc tế

Nguyễn Văn Luân (đồng tác giả)

NXB ĐHQG – HCM

2004

16

Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Nguyễn Văn Luân

NXB, Thống kê

2004

17

Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi (1990-2004); thành tựu và thách thức

Nguyễn Văn Luân

NXB, Thống kê

2005

18

Kinh tế vĩ mô

Nguyễn Chí Hải (tham gia)

ĐHQG TP HCM

2005

19

Lịch sử kinh tế Việt Nam và các nước

Nguyễn Chí Hải

ĐHQG TPHCM

2006

20

Tư tưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ cổ - trung đại

Nguyễn Chí Hải

ĐHQG TPHCM

2006

21

‘Changes in income inequality in Southeast Vietnam’, in Sustainable Development in Vietnam

Trần Quang Văn (Vietnam National University (ed))

Ho Chi Minh City: VNU Publisher

2007

22

‘Gender issues’, in Bases for Territory-based Rural Development in Southeast Region, Vietnam,

Trần Quang Văn (Nguyen, VN. and Le, TL. (eds))

Vietnam National University (VNU) Publisher

2008

23

‘Territorial heterogeneity: infrastructure and territory’, in Bases for Territory-based Rural Development in Southeast Region, Vietnam

Trần Quang Văn (Nguyen, VN. and Le, TL. (eds))

Vietnam National University (VNU) Publisher

2009

24

Tư tưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ cận và hiện đạ

Nguyễn Chí Hải

ĐHQG TPHCM

2009

25

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội tại TP.HCM

Đỗ Phú Trần Tình

Nxb Lao động

2010

26

Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nền kinh tế Việt Nam

Đỗ Phú Trần Tình (đồng tác giả)

Nxb ĐHQG TP.HCM

2010

27

‘Food security and rural development’, in Bases for Territory-based Rural Development in Southeast Region, Vietnam

Trần Quang Văn (Nguyen, VN. and Le, TL. (eds))

Vietnam National University (VNU) Publisher

2010

28

Kinh tế học Đại cương

Nguyễn Chí Hải (tham gia)

ĐHQG TPHCM

2010

29

Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với nền kinh tế Việt Nam

Nguyễn Chí Hải (tham gia)

ĐHQG TPHCM

2010

30

Tư duy kinh tế Việt Nam trong đổi mới và hội nhập quốc tế

Nguyễn Chí Hải (tham gia)

NXB Thanh Niên

2010

31

1000 năm văn hiến Thăng Long – Hà Nội

Nguyễn Chí Hải (tham gia)

NXB Thanh Niên

2010

32

Sức mạnh tri thức đẳng cấp doanh nhân

Nguyễn Chí Hải (tham gia)

NXB Thanh Niên

2010

33

Giáo trình Lập thẩm định dự án đầu tư

Đỗ Phú Trần Tình

Nxb giao thông vận tải

2011

34

‘Synthesis of diagnosis’, in Bases for Territory-based Rural Development in Southeast Region, Vietnam

Trần Quang Văn (Nguyen, VN. and Le, TL. (eds))

Vietnam National University (VNU) Publisher

2011

35

Ổn định kinh tế Vĩ mô - cần một chiến lược dài hạn

Nguyễn Chí Hải (tham gia)

NXB Thanh Niên

2011

36

Kinh tế học vĩ mô (tái bản)

Nguyễn Văn Luân

NXB ĐHQG – HCM

2012

37

Nợ xấu ngân hàng giải quyết bằng cách nào?

Nguyễn Chí Hải (tham gia)

NXB Thanh Niên

2012

38

Địa chí tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Chí Hải (tham gia)

NXB CTQG

2012

39

Kinh tế học Vi mô nâng cao

Nguyễn Hồng Nga

ĐHQG TP.HCM

2013

40

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN

Đỗ Phú Trần Tình (đồng tác giả)

Nxb Thanh Niên

2013

41

Municipal Government in Vietnam: Case studies of Ho Chi Minh City and Da Nang

Đỗ Phú Trần Tình (tham gia)

Nhà XB Lao động-Xã Hội, Luck House Graphics LTD

2013

42

1.200 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

Trần Thị Minh Ngọc (đồng tác giả)

NXB Thời Đại

2013

43

Phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu

Nguyễn Tiến Dũng (tham gia)

Sách chuyên khảo, NXB Chính trị Quốc gia

2015

44

Kinh tế học vi mô (tái bản)

Nguyễn Văn Luân

NXB ĐHQG – HCM

2015

45

Thể chế và chất lượng tăng trưởng kinh tế tại VN

Nguyễn Hồng Nga

ĐHQG TP.HCM

2015

46

Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển

Nguyễn Thanh Trọng (tham gia)

Nhà xuất bản ĐHQG TP. HCM

2015

47

Địa chí tỉnh Bình Phước

Nguyễn Chí Hải (tham gia)

NXB CTQG

2015

48

Kinh tế Việt Nam: 30 năm đổi mới và phát triển

Nguyễn Chí Hải (tham gia)

ĐHQG - HCM

2015

49

Tư tưởng kinh tế Việt Nam (1975 – 2010)

Nguyễn Chí Hải

ĐHQG - HCM

2016

50

Địa chí tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Chí Hải (tham gia)

NXB CTQG

2017

 

 

 

 

 
Tổng truy cập: 331,091

25,683